Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr 8/2018
Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gryfinie
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej w Gryfinie


Na podstawie art.13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) oraz § 14 Statutu Biblioteki Publicznej w Gryfinie nadanego przez Radę Miejską w Gryfinie Uchwałą XXXV/335/17 z dnia
31 marca 2017 r. zarządzam co następuje:

§1.

Nadaję Regulamin Organizacyjny Biblioteki Publicznej w Gryfinie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Uchylam Zarządzenie nr 7/2011 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gryfinie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej w Gryfinie.

§3.

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.